تماس با دفتر فروش کارخانه

چگونگی نگهداری سیستمهای هیدرولیکی

طراحی بسیاری از سیستمهای هیدرولیکی بدون توجه به روش نگهداری سیستم در هنگام کار صورت می گیرد. زیرا غالبا هزینه های اولیه بدون در نظر گرفتن هزینه های نگهداری کاهش می یابند. بنابراین، این امکان وجود دارد که در سیستم طراحی شده:

فیلتر شدن در سیستم ناکافی باشد.

تعداد نقاط لازم برای آزمایش کافی نباشد.

وسایل لازم برای بررسی و ارزیابی سایش موجود نباشد.

شیرها و سایر اجزا در مکانهای دسترسی ناپذیر نصب شده باشند.

لازم باشد تا مخزن روغن را قبل از امتحان یا تعویض کردن قطعات مشخصی تخلیه کرد.

تجهیزات و کارهایی که به نگهداری کمک می کنندفیلتر کردن و نظافت سیستمهای هیدرولیکی:

ادعا می شود که بیش از هشتاد درصد خرابیهای بالابرهای هیدرولیکی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از آلودگی های سیال است. در مورد کنترل آلودگی با بکارگیری فیلتراسیون مناسب و کافی تعداد خرابیها به طور جدی کاهش می یابد.

باید به این نکته دقت کرد که فیلترهای نصب شده برروی سیستم دارای درجه بندی توصیه شده باشند و اندازه آنها در حدی باشد که سیال بتواند در دبی ماکزیمم پمپ و در حالت سرد شروع مدار، از آنها عبور کند. همچنین اگر در خط مکش از فیلتر استفاده می شود باید در خط فشار یا بازگشت نیز از فیلتر استفاده شود.

باید دقت کرد که آب بندی مخزن کامل باشد و کلیه واشرهای آب بند در وضعیت مناسب باشند. همچنین فیلتر هواکش باید کاملاً تمیز بوده و اندازه و درجه بندی آن برای عبور جریان هوا مناسب باشد.

هنگام پر کردن یا افزایش روغن مخزن باید از سیستم مجهز به فیلتر برای انتقال روغن استفاده کرد.

در بالاب هیدرولیکی مخزن باید دارای راه تخلیه باشد تا بتوان آن را در موعد مقرر تخلیه و همراه با صافیهای مکش تمیز کرد. در سیستمهای که درآنها ازروغنهای معدنی استفاده می شود مخزن را برای خارج کردن آبهایی که در آن چگالش پیدا کرده اند تخلیه می کنند.

آزمایش و نقاط آزمون:

توانایی اندازه گیری فشار نقاط مختلف سیستم در هنگام کار برای مشخص کردن کارایی بالابرهای هیدرولیکی اهمیت زیادی دارد. نقاطی که معمولاً فشار در آنها اندازه¬گیری می شود عبارتند از : خروجی پمپ ( برای تنظیم فشار اطمینان)، پایین دست جریان شیرهای فشار شکن، بالا دست شیرهای ترتیبی، شیرهای تعادلی، کلیدهای فشار و غیره. بنابراین در این نقاط اجزا به دقت تنظیم می شوند. با اندازه¬گیری فشار در دوطرف عملگرها می توان کارایی آنها را ارزیابی کرد. اگر فشارسنجها در تمامی نقاط ذکر شده قرار بگیرند، تعداد زیادی فشارسنج گرانقیمت مورد نیاز خواهد بود. برای حل این مسئله از نقاط آزمون فشار استفاده می شود. این نقاط اتصالات کوچک دارای آب بندی اند که در مواقع نیاز به فشار سنج متصل می شوند. از این نقاط برای اندازه گیری دما و تخلیه هوا و برای نمونه گیری سیال در اتصال با شیرهای نمونه گیر نیز استفاده می شود.ارزیابی شرایط:

اجزا

با اندازه گیری میزان نشتی سیال در خطوط تخلیه می توان وضعیت پمپها، موتورهای هیدرولیکی و شیرهای کنترل را ارزیابی کرد. خط تخلیه باید طوری نصب شود که به راحتی بتوان آن را متصل یا جدا کرد. با جمع آوری نشتی در یک ظرف، سرعت و میزان نشتی جریان مربوط به هر جزء مشخص می شود. این نکته بسیار اهمیت دارد که نرخ نشتی تحت شرایط ثابت بار یا فشار اندازه گیری شود. برای مشخص شدن اولین مرجع نشتی، میزان نشتی زمانی که تمامی اجزا نو هستند اندازه گیری و ثبت می شود. در سیستمهای بزرگ داشتن یک دبی سنج متناسب با مدار مفید خواهد بود، ولی در سیستمهای کوچکتر داشتن یک ظرف اندازه گیری و ثبت می شود. در سیستمهای بزرگ داشتن یک ظرف اندازه گیری و یک کرنومتر برای اندازه گیری دبی نشتی کافی است.

سیال:

مشاهده و ارزیابی آلودگی سیال هیدرولیکی در سیستمهای بزرگ یا پیچیده مفید است. تنظیم برنامه دقیقی برای تعیین میزان آلودگی سیال، علاوه بر نگهداری بهتر سیستم، عملکرد درست مدار را نیز نشان می دهد.

ظرفها، لوله ها و دستگاههایی که برای آزمون و نمونه گیری استفاده می شوند باید کاملاً تمیز باشند زیرا در غیر این صورت آزمونهای انجام شده باطل خواهد بود. برای نمونه برداری می توان از بطریهای تمیز آزمایشگاهی نیز استفاده کرد. در استاندارد انگلیسی BS5540( سنجش آلودگی ذره ای در سیالات هیدرولیک) روشهایی برای تمیز کردن ظروف، نمونه برداری و تعریف سطح آلودگی مشخص شده است.

عملیات نمونه برداری باید از نقاط یکسان و پس از رسیدن به دمای عادی کاری انجام شود. حداقل این زمان یک ساعت پس از روشن شدن دستگاه است. بهتر است نقاط نمونه گیری در خطوط فشار پایین سیستم(کمتر از bar14) که جریان نسبتاً یکنواخت است تعبیه شوند. در خطوط تحت فشار می توان نمونه گیری را بااستفاده از شیرهای ویژه ای که در نقاط حساس سیستم تعبیه شده اند، انجام داد. این شیرها شامل مجموعه ای از دیسکهای شیاردار است که مسیری مارپیچ را ایجاد می کنند و فشار سیال را در سرعت پایین تا حد فشار اتمسفر کاهش می دهند. استفاده از شیرهای سوزنی برای نمونه گیری به دلیل سایش رویه و نمشیمنگاه آنها، ممکن است به افزایش آلودگی منجر شود.

حداقل حجم سیال نمونه ml250 است. اما بهتر است سیال بیشتری برای جمع آوری نمونه حقیقی در اختیار باشد. از هنگام باز شدن شیر در فرایند نمونه گیری تا پایان فرایند نباید به آن دست زد.

نمونه برداری از مخزن، اطلاعات مفیدی را مشخص می کند. نمونه گیری را می توان توسط یک پمپ کوچک مکنده و یا به روش سیفون انجام داد. در هر حال باید قبل از بازکردن هر نقطه از مخزن محیط اطراف آن را پاک کرد. نمونه نباید از نزدیک کف برداشته شود، زیرا احتمال اینکه آب یا رسوبات به دنبال آن کشیده شوند وجود دارد. بهترین مکان برای نمونه گیری نیمة ارتفاع مخزن و دور از ورودی پمپ مکش و لوله های برگشت و جاهای غیر راکد است.

آلودگی را می توان به دور روش بررسی کرد:

1- توسط شمارش تعداد ذرات، تعیین ابعاد و نحوة توزیع آنها در روغن: این روش میزان کارایی فیلتراسیون سیستم را نشان می دهد. شمارش ذرات را می توان توسط آنالیز نمونه یا مشاهده و ارزیابی در خط انجام داد.

2- توسط بررسی شیمیایی: در این روش ترکیب و میزان درصد آلودگی مشخص می شود. این روش می تواند فرسودگی قطعات مختلف سیستم را نشان دهد.

روشpath test روشی آسان و ارزان برای ارزیابی است که شرایط سیال را به خوبی مشخص می کند. این روش را می توان در محل نمونه گیری اجرا کرد. در این روش مقدار معینی از نمونه سیال توسط مکش به درون یک غشا که مواد آلاینده را جمع اوری می کند مکیده شده و فیلتر می شود. با مقایسه غشا با لامهای مرجع برآورد کیفی از درجه آلودگی به دست می آید. انواع آلودگیها را می توان توسط یک میکروسکوپ ساده شناسایی کرد. نمونه ها باید برای دستیابی به نتایج بهتر و دقیقتر به آزمایشگاه ویژه فرستاده شوند. برخی شرکتهای نفتی و سازنده های فیلتر کار بررسی را انجام می دهند.

مشاهدة پیوستة دما، فشار، ارتعاش، میزان صدا، زمان سیکل و غیره بسیار گران است و تنها در مواردی استفاده می شود که انحراف قابل توجهی در هر یک از پارامترها از مقدار عادی تشخیص داده شود.

آزمونهای دوره ای باید در شرایط کار پمپها و عملگرها انجام شود تا خرابیهای احتمالی قبل از وقوع تشخیص داده شوند. به کمک مبدلهای شتاب سنج که روی یاتاقانها قرار می گیرند می توان با اندازه گیری تغییرات ارتعاش میزان فرسودگی و خرابی یاتاقانها را مشخص کرد. حسگرهای گرمایی می توانند افزایش دمای یاتاقان را که خود ناشی از افزایش نیروهای اصطکاکی یا فرسودگی یاتاقان است نشان دهند. صداهایی که توسط قطعه ها ایجاد می شوند وضعیت آنها را نشان می دهند. از گوشی می توان برای گوش دادن صداهای جریان در قطعات استفاده کرد که این عمل برای تشخیص نشتیهای داخلی مفید است. به عنوان مثال زمانی که نشیمنگاه شیر اطمینان خراب می شود نشتی ایجاد شده باعث ایجاد صدای جریان در خط بازگشت از شیر اطمینان می شود.

مقادیر عادی پارامترهای کاری سیستم مانند میزان صدا، دماهای عملکرد، زمان سیلکها و غیره باید توسط دستگاهها اندازه گیری و ثبت شوند. در این مورد نباید به حواس انسان برای اندازه گیری و به حافظه برای ثبت این مقادیر اطمینان کرد.

سایش اجزا:

اصولاً سایش بالابرهای هیدرولیکی نتیجة آلودگی روغن است. فیلتراسیون کافی و نگهداری مناسب، فرسودگی را تا کمترین میزان کاهش می دهد. فرسودگی واقعی اجزا را می توان با مشاهده و ارزیابی تغییرات نشتی سیال و بررسی جنس مواد ساییده شده ای که در فیلترها جمع می شوند مشخص کرد.

عامل مهم دیگری که باعث ایجاد فرسودگی در قطعات می شود هم محور نبودن پمپها و عملگرهاست که علت احتمالی آن شل شدن پیچها و حرکت شیرها و لوله ها و همچنین ارتعاشات مکانیکی و هیدرولیکی است. خرابیهای فیزیکی ممکن است که در اثر استفاده نادرست، قرار دادن در موقعیت نامناسب یا حفاظت ناکافی قطعات رخ دهد. بعضی از این مشکلات با تنظیم برنامة نگهداری روزانه کاهش می یابند.

موقعیت اجزا:

تمامی اجزا باید به گونه ای نصب شوند که برای تنظیم، بازدید و یا تعویض به آسانی در دسترس باشند که این مسئله به طراحی سیستم بر نمی گردد.

وجود شیر قطع قفل شونده در خطوط مکش پمپ و شیرهای یکطرفه فشار پایین در خطوط بازگشت باعث می شود که بتوان بدون خالی کردن مخزن هر قطعه ای را برای بازبینی از سیستم جدا کرد. در مواقعی که از پمپهای گرانقیمت استفاده می شود شیرهای قطع کننده همراه با کلیدهای حدی الکتریکی در دسترس اند تا با مدار کنترل همبسته شوند. این شیرها باعث می شوند تا زمانی که شیر مکش کاملاً باز نشده است پمپ روشن نشود و بدین ترتیب از کاویتاسیون در پمپ جلوگیری شود.

ثبت اطلاعات :

داشتن اطلاعات روزامد بالابرها بسیار مهم است. اطلاعات و مدارک بالابر باید شامل موارد زیر باشد:

نقشة کامل مدار همراه با لیست قطعات و سیستمها که جزییات مربوط به تنظیمهای فشار، سرعتهای عملکرد و ثبت فشارهای نقاط آزمون را شامل می شود. این نقشه باید به محض انجام هر تغییر و اصلاحی روزامد شود.

لیست قطعات یدکی که شامل جزییات کامل قطعات یدکی سیستم بوده و قابل تعویض با بقیه بالابرهای هیدرولیکی باشد. در صورت امکان سیاست استانداردسازی در هنگام خرید وسایل جدید باید رعایت شود. بسیاری از شیرها و سیلندرها مطابق استانداردهای CETOP و NFPA یا استانداردهای بین المللی ساخته می شوند. بنابراین بسیاری از قطعات سازندگان مختلف معمولاً با یکدیگر تعویض پذیرند.

ثبت، در برگیرندة اطلاعات مربوط به نشانه های خرابیهای سیستم، علت عیب و نقصها و راه حل آنها همراه با تاریخ و مدت زمان خرابی وسیله است. ثبت به مهندس نگهداری و تعمیر هنگام بروز مشکلات مشابه کمک خواهد کرد. همچنین به مدیریت نگهداری کمک می کند تا طرحهای پیشگیرانة نگهداری را تنظیم کند. این کار به مدیریت کارخانه در تعیین قابلیت اعتماد انواع تجهیزات کمک کرده و در خرید ماشینها و یا بالابرهای جدید تأثیر خواهد گذاشت و ضرورتهای اصلاح را در طراحی مشخص می کند.

سامانه پیامکی
تماس با ما
تلفن کارخانه :

02156716238

تلفن دفتر تهران :

02153806

فکس :

02156716239

مدیریت دفتر فروش:

09123245359

09121151353


رزومه
خدمات پس از فروش

کلیه محصولات از زمان تحویل دارای 10 سال خدمات پس از فروش می باشند .کارشناسان فنی واحد خدمات پس از فروش بعنوان مشاوردر خدمت خریداران محترم می باشند

تماس با ما
دوره گارانتی

کلیه محصولات از زمان تحویل دارای 12 ماه شمسی گارانتی و همچنین یکسال بیمه مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در قبال مصرف کنندگان و اشخاص ثالث می باشد که به مدت ده سال قابل تمدید خواهد بود.دقت وسرعت درامرگارانتی وخدمات پس ازفروش یکی ازمهمترین شکل دهنده های ذهنیت مشتریان درباره یک شرکت است.